Având în vedere prevederile Legii nr.226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și a H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, și pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al autorităților publice locale,vă transmitem următoarele materiale:

Trei tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv de o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul, și care oferă clarificări referitoare la criteriile de eligibilitate, modalitatea de depunere a cererii-declarației pe propria răspundere, etc;

Link-urile de pe care să descărcați cele trei tutoriale pentru beneficiari:

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei / suplimentului pentru energie:

 • Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora.
 • Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Clădiri sau spaţii locative, aflate în proprietate, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti;
 • Autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci aferente, autobuze, microbuze, şalupe, scutere de apă, iahturi;
 • Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei cu excepția dobânzii;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană sau 2.000 mp în zona rurală;
 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

NOTĂ:

 1. La stabilirea dreptului de ajutor de încalzire/supliment pentru energie se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deţinute în proprietate integral sau parțială, de fiecare membru al familiei.
 2. Proprietarii de 2 autoturisme/motociclete și/sau 2 clădiri/spații locative, sunt excluşi de la acordarea subvenţiei de încălzire a locuinţei/suplimentului pentru energie.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplimentul pentru energie cu gaz/lemne/energie electrică 2021-2022:

Acte privind locuinţa (copii xerox):

 • contract de vânzare cumpărare/ extras CF (valabil din anul 2018 până în prezent)
 • contract de închiriere înregistrat la ANAF
 • contract de comodat autentificat la notar
 • certificat de moștenitor
 • contract cu clauză de întreținere/abitație/uzufruct
 • contract de concesiune

Acte privind familia (copii xerox):

 • actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, precum și alte persoane care au domiciliul în acte la adresa unde solicită ajutorul pentru încălzire/suplimentul pentru energie;
  sentinţa de divorţ, certificat de deces al soţului;
 • certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • hotărâre judecătorească sau a comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentului copilului la o familie sau persoană, după caz;
 • hotărâre judecătorească de instituire a tutelei;

Acte privind veniturile (copii xerox):

 • adeverință școlară din care să reiasă dacă elevii au sau nu bursă școlară și felul acesteia;
 • adeverinţă de venit cuprinzând salariul net + valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021) – se specifică și dacă nu se primesc bonuri de masă;
 • cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021);
 • cupon indemnizaţie de șomaj din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021);
 • cupon sau indemnizaţia: maternitate, handicap, plasament etc.

Factura de energie electrică ACTUALĂ

Acte privind deţinerea unor bunuri:

 • copie xerox talon de înmatriculare pentru autoturism, motorete, motociclete, scutere sau dovada radierii autovehicului;

ORICE MODIFICARE ÎN COMPONENŢA FAMILIEI/VENITURILOR/ALTOR BUNURI DEŢINUTE TREBUIE ANUNŢATĂ ÎN MAXIM 5 ZILE LA PRIMARIA HOMOROADE!


 1. Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie poate fi solicitat de proprietarul locuinței/chiriași sau orice alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, împuternicirea va fi autentificată de un notar.
 2. În cazul în care familia sau persoana singură solicitantă a ajutorului pentru încălzirea locunței și/sau a suplimentului pentru energie are în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestor beneficii sociale, aceștia nu vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locunței și a suplimentului pentru energie.