• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
  • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii 169/1997
  • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
  • Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991